หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ – ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน – ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี – ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ – ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารงานสินทรัพย์ – ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงินงานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ส่งแบบรูปรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีไฟล์แนบ 
       ส่งแบบรูปรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม